Política de privacitat

s:5068:"

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta , d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:
• Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
• Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada
• Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada
• Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
• Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància  i lliurar-lo presencialment a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana  de l’ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.
• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica
• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
• L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

o Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades
o Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries
o La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores

• A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

o Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores
o Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte
o En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

";

Política de privacitat

La present Política de Privacitat afecta als usuaris dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a través del lloc web www.vilatorta.cat. L’Ajuntament s’esforça per garantir la confidencialitat de les dades i, per tant, la privacitat dels usuaris a l’utilitzar els seus serveis i, per això, recomana llegir les presents condicions atentament.

Darrera actualització: 01.02.2018 | 11:24
Darrera actualització: 01.02.2018 | 11:24