Governació i Hisenda

Notícies

  • 1 de desembre de 2018 Aprovació inicial del projecte d'obra de l'itinerari per a vianants i ciclistes

    Es publica l'anunci d'aprovació inicial del projecte d'obra ordinària "Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230 al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta", que afecta tot el tram de la carretera de Vilalleons entre l'avinguda de Montserrat i fins on comença actualment l'itinerari de vianants i bicicletes del nou enllaç amb l'Eix Transversal. 

  • 8 de novembre de 2018 Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2019

    Es fa públic l'anunci de l'acord de ple referent a l'aprovació de la modificació de l'ordenança general de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal i de diverses Ordenances fiscals. Les Ordenances pel 2019 no presenten canvis substancials: l'equip de govern va recordar al Ple de l'Ajuntament que mantenia el compromís de no augmentar els impostos en aquest mandat.

  • 19 d'octubre de 2018 Anunci de la llista provisional de candidats a Jurat popular

    Es fa pública l'exposició de la llista provisional de candidats a Jurat popular.

Darrera actualització: 01.03.2018 | 13:44